Lokacija: Petra Zrinskog bb, Općina Hrvatska Dubica Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (m²): 35.132 m2

Veličina dostupnog zemljišta (m²): 12.269 m2

Broj poduzeća: 0

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: –
 • Veličina ponuđenog zemljišta: –
 • Dopušteni koeficijent izgradnje: –
 • Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
 • Dopuštena visina gradnje: –
 • Dopuštena buka: –
 • Opis terena: –
KAPACITET INFRASTRUKTURE:
 • Plin: –
 • Električna energija: –
 • Voda: 18 m3 / h
 • Odvodnja/kanalizacija: –
 • Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: da
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Pristupna cesta: 0 km
 • Autocesta: 15 km
 • Industrijski kolosijek: 2 km
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 100 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA:

 • Javno ili privatno vlasništvo: RH
 • Tereti na nekretnini: –
 • Prodaja ili najam zemljišta: –
 • Cijena prodaje/najma: –
 • Iznos komunalnog doprinosa: –
 • Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
 • Iznos komunalne naknade / Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade : Ovisno o namjeni prostora i sukladno Odluci o komunalnoj naknadi i izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.