Odjel za pripremu i provedbu

 1. a) Projekt “Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora “PISMO – Novska”

Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno SMŽ kako bi se poduzetnicima omogućilo da na lakši i efikasniji način obavljaju svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. Također će potaknuti osnivanje novih poduzeća/start-upova i njihovo uspješno poslovanje i doprinos jačanju poduzetništva u ovom području. Inkubator će biti fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara. Osnivanje poduzetničke infrastrukture, koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija, motion capture kao i sav potreban software, omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt će imati za cilj osnivanje poduzetničkog inkubatora kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start-upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren na postojeće MSP-ove i lokalno (nezaposleno) stanovništvo koje će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu s lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnu samoupravu koja će imati koristi od smanjenja nezaposlenosti i jačanja gospodarstva.

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 20.293.944,35 kn (EU potpora 19.938.127,84 kn)

Trajanje: 01.09.2017.- 28.02.2020.

Kontakt osoba: Andreja Šeperac, voditelj projekta, 044/544 930 aseperac@simora.hr

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije
 • Adaptacija dvije građevine u poduzetnički inkubator PISMO (dvije lokacije u Novskoj) 1213,27 m2
 • Opremanje inkubatora (oprema za glazbeni studio; oprema za video snimanje; motion capture studio; CNC stroj; mikroljev (peć za taljenje); 3D printer; Software; VR oprema; računala, laptopi i projektor, uredski namještaj
 • Nadzor (stručni nadzor, voditelj projekta za infrastrukturne projekte, inženjer za provođenje FIDIC ugovora)
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom
 1. b) Projekt “Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji”

Projekt uključuje organizaciju edukacija za pripadnike ranjivih skupina i učenike srednjih škola u području razvoja videoigara u cilju njihova osnaživanja za ulazak u tržište rada. Organizacijom edukativnih programa za nezaposlene osobe istima će se pružiti potrebna znanja o izradi poslovnih planova, crowdfundingu, pokretanju start upova, prodajnim vještinama, marketingu i korištenju društvenih mreža, društvenom poduzetništvu, a dodijelit će se i 20 potpora za samozapošljavanje u iznosu od 12.500,00 kn prema izrađenom programu za dodjelu potpora.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji bavit će se educiranjem ranjivih skupina u području gaming industrije, kao i poticanju poduzetničkog duha kroz edukacije i potpore za samozapošljavanje te jačanjem kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, kako bi uloga LPZ-a postala aktivnija, efikasnija i omogućila rast gospodarske aktivnost na razini Sisačko – moslavačke županije.

Vrijednost projekta: 1.997.954,43 kn, 100 % EU potpora

Trajanje: 14.5.2018. – 14.5.2020.

Kontakt osobe: Andreja Šeperac, voditeljica projekta, 044/544 930 aseperac@simora.hr

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, HZZ Područni ured Sisak, HZZ Područni ured Kutina

Aktivnosti projekta:

 • Organizacija i provedba edukativnih radionica iz područja razvoja videoigara
 • Izrada programa dodjele potpora za zapošljavanje
 • Izrada strategije za razvoj ljudskih potencijala SMŽ za razdoblje 2020. – 2027.
 • Edukacije za članove LPZ-a
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
 1. c) Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak pruža usluge polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite. Izgrađena je kao bolnica paviljonskog tipa te je središnja bolnička ustanova za Sisačko-moslavačku županiju. Postojanje bolnice u Sisku vrlo je važno za grad, ali i za županiju u kojoj živi 172.439 stanovnika, obzirom da je jedina županijska bolnica, dobro geografski i regionalno pozicionirana te nekim stanovnicima županije i jedina dostupna. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Rad s hitnim pacijentima organiziran je na nivou hitnih bolničkih ambulanti u pojedinim odjelima (npr. Hitna kirurška ambulanta, Hitna internistička ambulanta, Hitna neurološka ambulanta, Hitna okulistička ambulanta) koji su raspršeni u velikom broju objekata u krugu bolnice. Ovakva organizacija bolničke djelatnosti uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. Pri tome samo Hitna internistička i Hitna kirurška ambulanta imaju u svojoj sistematizaciji uvrštene medicinske sestre dok funkcioniranje ostalih ambulanti pokrivaju medicinske sestre s bolničkog odjela, što
otežava fluidno odvijanje zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata. Ujedno su sve prateće službe bitne za zbrinjavanje hitnih pacijenata dislocirane, čime se otežava zbrinjavanje hitnih pacijenata i ponekad zahtjeva aktiviranje dodatnih ljudskih i materijalnih resursa uz veliki rast troškova. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Rad s hitnim pacijentima organiziran je na nivou hitnih bolničkih ambulanti u pojedinim odjelima (npr. Hitna kirurška ambulanta, Hitna internistička ambulanta, Hitna neurološka ambulanta, Hitna okulistička ambulanta) koji su raspršeni u velikom broju objekata u krugu bolnice. Ovakva organizacija bolničke djelatnosti uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. Pri tome samo Hitna internistička i Hitna kirurška ambulanta imaju u svojoj sistematizaciji uvrštene medicinske sestre dok funkcioniranje ostalih ambulanti pokrivaju medicinske sestre s bolničkog odjela, što otežava fluidno odvijanje zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata. Ujedno su sve prateće službe bitne za zbrinjavanje hitnih pacijenata dislocirane, čime se otežava zbrinjavanje hitnih pacijenata i ponekad zahtjeva aktiviranje dodatnih ljudskih i materijalnih resursa uz veliki rast troškova. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem. Realizacijom projekta očekuje se brži obrtaj pacijenata uz maksimalno vrijeme zdravstvenog zbrinjavanja na željenoj razini od 120 minuta, smanjenje troškova hitnog prijema, objedinjavanje svih struka u objedinjenom hitnom prijemu te povećanje zadovoljstva pacijenata pruženom uslugom.

Cilj projekta: Osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 29.160.375,00 HRK

Bespovratna sredstva EU: 20.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 31. siječanj 2021. godine

Ciljane skupine: pacijenti, koji će dobiti kvalitetniju medicinsku uslugu; zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada; upravi koja će ispuniti uvjet postojanja OHBP predviđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima

Aktivnosti projekta:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta

Izgradnja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu Središnjeg bolničkog paviljona

Stručni i projektantski nadzor radova

Opremanje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

Promicanje horizontalnih politika EU

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)

+385 44 553 234

tus@obs.hr

 1. d) Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice.

Cilj projekta: omogućavanje potpunije i adekvatnije medicinske zaštite i skrbi pacijentima kroz izgradnju i opremanje Dnevne bolnice u sklopu novoizgrađenog Središnjeg paviljona Opće bolnice Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

 1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 59.363.960,00 HRK
 2. Bespovratna sredstva EU: 50.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 31. siječanj 2021. godine

Ciljane skupine – pacijenti kojima će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici, zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada, uprava koja će moći osigurati kvalitetniju uslugu i učinkovitiji rad sa smanjenim rizikom za neželjene događaje

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta
 • Izgradnja Dnevne bolnice u sklopu Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić”
 • Stručni i projektantski nadzor radova
 • Opremanje Dnevne bolnice
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)

 1. e) Projekt „Zajedno do obrazovanja“

Projekt ima za cilj stvaranje uvjeta za obrazovanje 86 učenika s teškoćama u razvoju s ciljem ostvarivanja inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz educiranje i zapošljavanje nezaposlenih osoba za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama

Ciljevi i očekivani rezultati

Ovim projektom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.

Vrijednost projekta: 11.416.053,60 kn (bespovratna sredstva 9.817.806,10 kn)

Trajanje: 18.8.2017.-17.8.2021.

Kontakt osobe: Darjan Vlahov, voditelj projekta, 044/550-190 darjan.vlahov@smz.hr

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Partneri: Osnovna škola Dvor, Osnovna škola Gvozd, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Osnovna škola Popovača, Osnovna škola Josipa Kozarca, Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Osnovna škola Braće Radić, I. osnovna škola Petrinja, Osnovna škola Jasenovac, Osnovna škola Novska, Osnovna škola Glina, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Osnovna škola Ludina, Srednja škola Glina, Srednja škola Ivana Trnskog, Ekonomska škola Sisak, Strukovna škola Sisak, Srednja škola Petrinja, Srednja škola Novska, Osnovna škola Zorka Sever Popovača

Aktivnosti projekta:

 • Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom
 1. f) Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“

Projekt uključuje nabavu opreme za domove i koncesionare za djelatnosti: obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, te manje infrastrukturne zahvate na zgradama domova. Ulaganja u opremu usmjerena su na razvoj novih usluga koje do sada nisu bile dostupne kao i na one koje do sada nisu bile adekvatne, dok će infrastrukturni radovi biti usmjereni u cilju usklađivanja zgrada domova s propisanima zakonskim uvjetima. Ukupni rezultati će pridonijeti olakšanom pristupu PZZ svim stanovnicima, naročito socijalno ugroženima i invalidima. On je trenutno otežan zbog loše gospodarske situacije, loše opremljenosti i neprilagođene infrastrukture, manjka liječnika, te loše prometne povezanosti rubnih i ruralnih područja s većim mjestima. PZZ će provedbom projekta, postat efikasnija, kvalitetnija i pravovremena. Pacijentima će se omogućiti veći broj i kvaliteta zdravstvene usluge, pravovremena prevencija bolesti, brže dijagnosticiranje, a time i rasterećenje na sekundarnoj razini. Projekt će na taj način doprinijeti lokalnom i regionalnom razvoju, jačanjem sustava PZZ i povećavanjem općeg društvenog standarda stanovništva.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt ima za cilj poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području SMŽ poboljšanjem kvalitete usluga. Kroz ovaj projekt poboljšat će se primarna zdravstvena zaštita na području SMŽ nabavom opreme za domove zdravlja u Kutini, Petrinji i Sisku. Oprema će omogućiti bržu obradu pacijenata i veće i kvalitetnije usluge. Izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata rekonstrukcije/adaptacije na zgradama domova zdravlja u Kutini, Petrinji i Sisku u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16). Tijekom rekonstrukcije/adaptacije provodit će se stručni nadzor u kojem se nadzire usklađenost izvođenja manjih infrastrukturnih zahvata s potrebnom projektno-tehničkom dokumentacijom.

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 14.870.266,45 kn (EU potpora 12.124.736,87 kn)

Trajanje: 24.8.2017.- 24.8.2020.

Kontakt osobe: Nataša Acs, voditelj projekta, 044/550 176 natasa.acs@smz.hr

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Aktivnosti projekta:

 • Nabava opreme za domove zdravlja (Kutina, Petrinja, Sisak)
 • Nabava opreme za koncesionare obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare ginekologije primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare pedijatrije primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite
 • Rekonstrukcija/adaptacija zgrada domova zdravlja (DZ Kutina, DZ Petrinja, DZ Sisak)
 • Stručni nadzor radova
 • Financijska revizija projekta
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom
 1. g) Projekt “Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ”
Naziv projekta: Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ
Vrijednost projekta: 799.793,72 kn (prihvatljivi troškovi 755.028,23 kn, bespovratna sredstva 566.271,05 kn)
Trajanje projekta: 1.4.2020. – 1.10.2021.
Nositelj projekta: Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o.
Kontakt osoba: Tomislav Plesec, tplesec@simora.hr, 044/544 930
Projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ imat će za cilj stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja na području Sisačko –
moslavačke županije pružanjem seta usluga poduzetnicima u svim fazama razvoja.
Aktivnosti projekta su:
Informiranje MSP – ova na području djelovanja PPI
Nadogradnja postojećih web stranica PPI
Povezivanje subjekata na području djelovanja PPI – PILOT PROJEKT
Upravljanje projektom
Promidžba i vidljivost
 1. h) Projekt “Pun Ceker-kupujmo lokalno”

Projekt Pun Ceker – kupujmo lokalno osmišljen je s ciljem okupljanja proizvođača poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda s područja Sisačko-moslavačke županije. Trenutno kroz 3 prodajna mjesta djeluje samo na području Sisačko-moslavačke županije (Sisak, Kutina i Novska) ali u planu je proširenje i na ostatak Hrvatske kao i izvan granica države. Trgovine Pun Ceker – kupujmo lokalno u ponudi imaju razne skupine proizvoda, kao što su: čajevi, kava, domaći ocat, kandirano voće, likeri, marmelade i džemovi, matični sokovi, med i proizvodi na bazi meda, mliječni proizvodi, nakit, poklon paketi, prehrambeni proizvodi, prirodni sokovi, proizvodi od čokolade i sl.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt ima za cilj umrežavanje poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvođača s područja Sisačko-moslavačke županije u svrhu povećanja društvenog standarda i kvalitetnijeg života građana ove Županije, te radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg ostvarivanja zajedničkog cilja- promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, te ukazivanje cjelokupnoj zajednici na bogatstvo kojem obiluju naši krajevi. Također jedan od ciljeva je i ulazak na druga tržišta izvan Sisačko-moslavačke županije ali i izvan granica države.

Očekivani rezultati su veća potražnja za lokalnim/domaćim proizvodima, te postati primjerom dobre prakse kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Vrijednost projekta: /

Trajanje: 2014 –

Kontakt osobe: upravitelj zadruge, 095 3083 918

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Sisačko-moslavačka županija,

Aktivnosti projekta:

– upravljanje projektom

– promocija i marketing

– otvaranje i opremanje trgovina na području Sisačko-moslavačke županije

 1. i) Ruralni razvoj
 • 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – 44 (vrijednost projekata 11.325.000,00 kn)
 • 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – 3 ( vrijednost projekata 1.125.000,00 kn)
 • 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – 72 (vrijednost projekata 8.049.000,00 Kn)
 • 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“  – 1 (vrijednost projekta 1.550.510,38)
 • 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima“ – 1 ( vrijednost projekta 1.582.793,00 kn)
 • 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ – 2 ( vrijednost projekata 1.888.571,20 kn)
 • 4.1.1. – natječaji preko LAG-a Zeleni trokut i Una – 4 ( vrijednost projekata 873.521,10 kn)
 1. j) Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Kod poziva: KK.04.2.1.04

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 26.07.2018 15:35:46

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 04.09.2018 09:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020 23:59:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan je s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

 1. k) Projekt “ Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna Roda” Osekovo”

Projekt će imati za cilj povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju posjetiteljskog centra Crna roda i povećanje obrazovnog kapaciteta ciljanih skupina – zaposlenika Parka, lokalnog stanovništva, ostalih relevantnih dionika na području Parka. Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo s info centrom, prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti smješteni na 8 lokacija u cijelom Parku.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projektom će biti izgrađeni sljedeći infrastrukturni objekti: info centar, prezentacijska dvorana, sanitarni čvor, parkiralište, edukativni park (poučna staza) i dodatni sadržaji, sve ukupno 50 novih sadržaja koji će se nadograditi na postojećih 47 sadržaja. Također, biti će kreirani novi turistički paketi.

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 15.759.437,22kn (EU potpora 12.826.999,00kn)

Trajanje: 11.7.2014.- 11.7.2020

Kontakt osobe:

 1. Andreja Šeperac, voditelj projekta, 044/544 930 aseperac@simora.hr
 2. Marko Gašljević, asistent voditelja projekta 044/544 930, mgasljevic@simora.hr

Nositelj projekta: JUPP Lonjsko polje

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Centra i vidikovaca.
 • Izrada ostale dokumentacije
 • Gradnja i opremanje Centra za posjetitelje “Crna roda” Osekovo
 • Gradnja i opremanje vidikovaca na području Parka prirode Lonjsko polje
 • Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
 1. l) Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN

Projektne aktivnosti bit će usmjere ka jačanju poduzetničkih potencijala mladih ljudi kako bi se potaknulo zapošljavanje, te stvaranju inovativnih startup poduzeća, kao i poticajne radne okoline, a sve u cilju povećanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja Hrvatske, BIH i Crne Gore.

Vrijednost projekta: 616.169,00 EUR (85% sufinaciranje od strane programa)

Trajanje projekta: 15.07.2020. – 14.07.2022.

Nositelj projekta: Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o.

Projektni partneri: Inovaciono Preduzetnicki Centar Tehnopolis (Nikšić)
Zaklada za Inovacijski i Tehnološki Razvitak (Mostar)

Kontakt: Odjel za EU projekte, 044/544 930, crown@simora.hr

Specifični ciljevi projekta:

 • jačanje poduzetničkih kapaciteta u cilju povećanja poduzetničkih aktivnosti projektnog područja kroz edukativne i mentorske aktivnosti,
 • poticanje rasta i razvoja start-up poduzeća s naglaskom na inovacije, nove tehnologije i IKT,
 • stvaranje poticajne radne okoline uz djelovanje prekogranične potporne mreže i poduzetničkih odjela.

Rezultati projekta:

 • stvoren edukativni model za jačanje poduzetničkih kapaciteta ciljane skupine,
 • pokrenuto minimalno 9 novih start-up poduzeća u zemljama partnerima,
 • izrađeno 9 crowdfunding kampanja i postavljeno na crowdfunding platformu,
 • formirani poduzetnički odjeli za potporu poduzetnicima,
 • stvorena prekogranična potporna mreže za poduzetnike.

Aktivnosti projekta:

 • otkrivanje poduzetničkih potencijala – testiranje i selekcija prijavljenih kandidata,
 • jačanje poduzetničkih kapaciteta – edukacije i razvoj poduzetničkih ideja,
 • potpora pri osnivanju vlastitih poduzeća – izrada marketing i crowdfunding kampanje,
 • aktivnosti održivosti – Osnivanje poduzetničkih odjela i prekograničnih potpornih mreža,
 • upravljanje projektom,
 • promidžba i vidljivost.

 1. m) Development of Cross-Border Cooperation Network of Creative Industries (CREATIVE@CBC)

Prijavitelj projekta: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” iz Prijedora

Partneri projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid iz Podgorice i Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o.

Glavni cilj projekta: razvoj mreže kreativnih industrija i osnivanje kreativnih centara s ciljem promicanja novih poslovnih modela u svrhu poticanja gospodarskog razvoja.

Specifični cilj projekta: stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze između IT, kulturne i tradicionalne industrije.

Rezultati projekta:

 1. pristup znanju,
 2. pristup tehnologijama,
 3. učinak na lokalnu i regionalnu politiku potpore kreativnim industrijama,
 4. povećana dinamika kreativnih industrija i intenziviranje međusektorske interakcije.

Outputi projekta:

 1. Mreža kreativnih industrija CREATIVE@CBC network
 2. Kreativni centri na 3 lokacije – Prijedor, Podgorica i Sisak

Naziv relevantne prioritetne osi i/ili pripadajuće ikone: PA4 Enhancing competitiveness and developing business environment in the programme area  (PA = priority axis)

Iznos proračuna projekta (u EUR): ukupno 595.214 EUR (svi partneri); 144.114 EUR (SI-MO-RA)

Iznos EU sufinanciranja projekta (u EUR): 505.931,90 EUR (svi partneri); 122.496,90 EUR (SI-MO-RA)

Trajanje projekta: 1.6.2020. – 31.5.2022.

Poveznica na programsku i (ako je primjenjivo) projektnu web stranicuhttps://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Disclaimer: Izrada ove stranice sufinancirana je od strane Europske unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SI-MO-RA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.