Odjel za provedbu programa i projekata

  • Provodi programe i projekte javnopravnim tijelima i ustanovama u županiji, provodi zajedničke razvojne projekte za razvoj više županija provjerava i prati stanje projekata svih korisnika s područja županije. Osim navedenog, Odjel za provedbu programa i projekata brine za provedbu EU projekata u kojima Ustanova sudjeluje kao nositelj ili partner, raspoređuje i koordinira rad projektnih timova za provedbu projekata, planira i nazire provedbu projektnih aktivnosti, kako bi se osigurali predviđeni rokovi i ostvarenje rezultata unutar svakog projekta, osigurava nadzor i pomoć članovima projektnih timova u provedbi projekata vezano za javnu nabavu, financijske i administrativne aspekte provedbe, izvještavanje te ažuriranje i arhiviranje projektne dokumentacije u skladu s predviđenim procedurama, brine o osiguravanju sredstava za predfinanciranje projekata te prati izvršenje proračuna projekta, vodi zbirne evidencije o svim projektima u provedbi, brine o održavanju mrežne stranice Ustanove i drugih oblika komunikacije s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje o projektima u provedbi.