Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine

Opće informacije

Plan razvoja je akt strateškog planiranja od značaja za jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se utvrđuju srednjoročni prioritet razvoja i posebni ciljevi županije za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS 2030). Provedba Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. doprinijet će jačanju njenih razvojnih potencijala s posebnim naglaskom na razvoj slabije razvijenih područja te jačanje uloge velikih gradova i gradova sjedišta županije u poticanju ravnomjernog razvoja.

Procesi strateškog planiranja, programiranja, izrade, donošenja, praćenja provedbe, izvještavanja, mjerenja i vrednovanja učinaka dokumenata za planiranje razvoja i provedbu razvojnih politika sveobuhvatni su i u njih je uključen cijeli niz dionika.

U procesu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, prilikom izrade, provedbe i vrednovanja planskih dokumenata poštuje se niz načela.

Plan razvoja donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća za područje županije. Županija je nositelj planiranja razvoja za svoje područje.

Nositelj izrade Plana razvoja je Sisačko-moslavačka županija, dok je javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije koordinator izrade, odnosno izrađivač.

U skladu s propisanim obveznim sadržajem Plan razvoja čine sažetak analize stanja, srednjoročna vizija razvoja, opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala, strateški okvir s opisom prioriteta javnih politika, posebnim ciljevima i pripadajućim pokazateljima ishoda te popisom mjera za provedbu posebnih ciljeva, terminskog plan provedbe projekata od strateškog značaja, indikativnog financijskog plana za provedbu posebnih ciljeva te okvira za praćenje i vrednovanje provedbe. Sukladno propisanoj metodologiji, nositelj izrade donio je Odluku o pokretanju postupka prethodnog vrednovanja Plana razvoja te se sažetak izvješća o provedenom postupku prethodnog vrednovanja također nalazi u Planu razvoja.

Prilog 1 čini opis postupka i rezultata provedenih konzultacija s Partnerskim vijećem za područje županije tijekom izrade Plana razvoja te opis na koji način će Partnersko vijeće biti uključeno u praćenje provedbe.

Prilog 2 čini cjelovita Analiza stanja Sisačko-moslavačke županije koja koristeći multisektorski pristup prikazuje gospodarsku i društvenu situaciju, demografsko stanje, stanje u okolišu/prostoru, razvojne potrebe županije u području prirodnih i demografskih resursa, komunalne infrastrukture, tržišta rada, društvenih djelatnosti i upravljanja razvojem.

Plan razvoja SMŽ do 2027

Prilog 1_Rezultati konzultacija s Partnerskim vijećem

Prilog 2_Plana razvoja SMŽ_Analiza stanja

Plan razvoja SMŽ do 2027. godine_tablični prikaz

Pravni temelj

Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije je izrađen u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017, 151/2022) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018) i u skladu s metodološkim uputama Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

Regionalni koordinator

Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano je da koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, propisano je da regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti, između ostalog izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači. Također, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost.

Postupak izrade Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine

Pokretanje izrade

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 3. sjednici održanoj 21. listopada 2021. godine je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2021. – 2027. Navedena Odluka objavljena je u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije broj 23/2021.

Pravna osnova za donošenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine sadržana je u odredbi članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske “Narodne novine, broj 123/2017, 151/2022) kojom je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje odlučuje o prijedlogu i u odredbi članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije kojom je propisana nadležnost Županijske skupštine.

Plan razvoja se donosi kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Sisačko-moslavačke županije te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem.

Radna skupina

Temeljem članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije, a nastavno na odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, župan Sisačko-moslavačke županije donio je 2. studenoga  2021. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Radne skupine za planiranje izrade i praćenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine.

Odluka radna skupina Plan razvoja

Komunikacijska strategija

Izrada Komunikacijske strategije obveza je na nacionalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Riječ je o dokumentu koji radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka prati razdoblje izrade i provedbe Plana razvoja SMŽ.

Svrha Komunikacijske strategije je podizanje svijesti i informiranje javnosti o ulozi i značaju Plana razvoja za razvoj županije i jedinica lokalne samouprave s područja županije. Strategijom se žele priopćiti informacije, podići svijest i razumijevanje o njenoj važnosti te omogućiti identificiranim ciljnim skupinama razumijevanje ciljeva i svrhe Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije. Mjerama i aktivnostima Komunikacijske strategije nastoji se ostvariti cilj informiranja javnosti i interesnih grupa te podizanja svijesti o njenoj ulozi i značaju.

Komunikacijska strategija Plana razvoja do 2027. godine

________________________________________________________________________

Odluka tim za vrednovanje

Odluka vrednovanje Plana razvoja