Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije

Opće informacije

Županijska razvojna strategija odnosno Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Sisačko-moslavačku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Sisačko-moslavačke županije te osiguravanja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

Plan razvoja, kao krovni razvojni dokument na području Sisačko-moslavačke županije, stavit će poseban naglasak na povećanje konkurentnosti gospodarstva i zaposlenosti kroz unaprjeđenje gospodarske i društvene infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini te revitalizaciju potresom pogođenog područja.

Pravni temelj

Prema članku 23. stavak 1. i stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17.), planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima iz članka 19. Zakona. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća sukladno članku 12. stavku 3. Zakona.

Sukladno članku 52. stavku 3. Zakona planovi razvoja donose se šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Postojeća Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije do 2020. godine, izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14., 123/17., 118/18.) te je nastavno na obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 20. travnja 2020. godine (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51) produljeno njezino važenje na razdoblje od godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

Sukladno članku 38. stavcima 5. i 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja iz članaka 23. i 25. Zakona o strateškom planiranju predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje odlučuje o prijedlogu. Podnositelj prijedloga dužan je putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade te izmjeni i/ili dopuni akta strateškog planiranja, u roku od osam dana od početka postupka izrade, izmjene ili dopune.

Regionalni koordinator

Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano je da koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, propisano je da regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti, između ostalog izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači. Također, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost.

Postupak izrade Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije

Pokretanje izrade

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 3. sjednici održanoj 21. listopada 2021. godine je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2021. – 2027. Navedena Odluka objavljena je u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije broj 23/2021.

Pravna osnova za donošenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021. – 2027. sadržana je u odredbi članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske “Narodne novine, broj 123/17) kojom je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje odlučuje o prijedlogu i u odredbi članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije kojom je propisana nadležnost Županijske skupštine.

Odredbom članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine, broj 123/17) je propisano da je Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Plan razvoja se donosi umjesto dosadašnjih županijskih razvojnih strategija.

Plan razvoja se donosi kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Sisačko-moslavačke županije te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem.

Radna skupina

Temeljem članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije, a nastavno na odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, župan Sisačko-moslavačke županije donio je 2. studenoga  2021. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Radne skupine za planiranje izrade i praćenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

Odluka radna skupina Plan razvoja

Komunikacijska strategija

Izrada Komunikacijske strategije obveza je na nacionalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Riječ je o dokumentu koji radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka prati razdoblje izrade i provedbe Plana razvoja SMŽ.

Svrha Komunikacijske strategije je podizanje svijesti i informiranje javnosti o ulozi i značaju Plana razvoja za razvoj županije i jedinica lokalne samouprave s područja županije. Strategijom se žele priopćiti informacije, podići svijest i razumijevanje o njenoj važnosti te omogućiti identificiranim ciljnim skupinama razumijevanje ciljeva i svrhe Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije. Mjerama i aktivnostima Komunikacijske strategije nastoji se ostvariti cilj informiranja javnosti i interesnih grupa te podizanja svijesti o njenoj ulozi i značaju.

Komunikacijska strategija Plana razvoja 2021-2027

________________________________________________________________________

Odluka tim za vrednovanje

Odluka vrednovanje Plana razvoja