Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije

Opće informacije

Županijska razvojna strategija odnosno Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Sisačko-moslavačku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Sisačko-moslavačke županije te osiguravanja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

Plan razvoja, kao krovni razvojni dokument na području Sisačko-moslavačke županije, stavit će poseban naglasak na povećanje konkurentnosti gospodarstva i zaposlenosti kroz unaprjeđenje gospodarske i društvene infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini te revitalizaciju potresom pogođenog područja.

Pravni temelj

Prema članku 23. stavak 1. i stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17.), planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima iz članka 19. Zakona. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća sukladno članku 12. stavku 3. Zakona.

Sukladno članku 52. stavku 3. Zakona planovi razvoja donose se šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Postojeća Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije do 2020. godine, izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14., 123/17., 118/18.) te je nastavno na obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 20. travnja 2020. godine (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51) produljeno njezino važenje na razdoblje od godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

Sukladno članku 38. stavcima 5. i 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja iz članaka 23. i 25. Zakona o strateškom planiranju predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje odlučuje o prijedlogu. Podnositelj prijedloga dužan je putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade te izmjeni i/ili dopuni akta strateškog planiranja, u roku od osam dana od početka postupka izrade, izmjene ili dopune.

Regionalni koordinator

Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano je da koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, propisano je da regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti, između ostalog izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači. Također, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost.

Postupak izrade Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije

Pokretanje izrade

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 126/17 i 118/18), članka 35. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 38. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na svojoj 17. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijela Odluku o pokretanju izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Ovom Odlukom Javna ustanova „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ zadužena je za izradu ŽRS SMŽ i koordinaciju cjelokupnog postupka njene izrade.

Za nositelja izrade istom je Odlukom određena Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Radna skupina

Temeljem članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije, a nastavno na odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, župan Sisačko-moslavačke županije donio je 6. veljače 2020. godine Odluku o imenovanju strateškog tima za planiranje izrade i praćenje Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

Zadaće strateškog tima za planiranje izrade i praćenje Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. sukladne su Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Komunikacijska strategija

Izrada Komunikacijske strategije obveza je na nacionalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Riječ je o dokumentu koji radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka prati razdoblje izrade i provedbe ŽRS SMŽ.

Svrha Komunikacijske strategije je podizanje svijesti i informiranje javnosti o ulozi i značaju ŽRS SMŽ za razvoj županije i jedinica lokalne samouprave s područja županije. Strategijom se žele priopćiti informacije, podići svijest i razumijevanje o njenoj važnosti te omogućiti identificiranim ciljnim skupinama razumijevanje ciljeva i svrhe Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije. Mjerama i aktivnostima Komunikacijske strategije nastoji se ostvariti cilj informiranja javnosti i interesnih grupa te podizanja svijesti o njenoj ulozi i značaju.

Opći ciljevi provedbe Komunikacijske strategije Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije moraju biti usklađeni s ciljevima Komunikacijske strategije za upravljanje i provedbu regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Oni su:

  1. informiranje i podizanje svijesti o važnosti i svrhama Županijskih razvojnih strategija na nacionalnoj i regionalnoj razini
  2. upoznavanje ciljnih skupina sa značajem i elementima Županijske razvojne strategije na prostoru Sisačko-moslavačke županije.

Komunkacijska strategija 2021-2027.