Pravo na pristup informacijama

Bilješke-uz-izvjestaj-za-2018(pdf)

Financijsko-izvješće-2018(pdf)

Financijsko-izvješće-2018

Godišnje izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


Sjednice Upravnog vijeća SMŽ

Poziv 5. sjednica UV

Poziv 4. sjednica UV
Zapisnik 4. sjednica UV

Poziv 3. sjednica UV
Zapisnik 3. sjednica UV

Poziv 2. sjednica UV
Zapisnik 2. sjednica UV

Poziv 1. sjednica UV
Zapisnik 1. sjednica UV


Financijski plan JURK-a

Financijski plan javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije


Statut

Statut


Program rada JURK-a

Program rada javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije


Godišnji program rada JURK-a 2019.

GODIŠNJI PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZA 2019


Financijski plan 2019.

FINANCIJSKI PLAN 2019


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva javnoj ustanovi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, službenici za informiranje:

  • pisanim putem na adresu:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Rimska 28, 44 000 Sisak

  • putem elektroničke pošte na adresu:

info@rk-smz.hr

  • telefonom na broj:

044/ 544-204 – Službenica za informiranje:

usmenim putem:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Rimska 28, 44 000 Sisak, soba 106, I.kat

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak

7.30 do 15.30 sati

JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povezani dokumenti

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)