Provedba programa i projekata

 

Provodi programe i projekte javnopravnim tijelima i ustanovama u županiji,  provodi zajedničke razvojne projekte za razvoj više županija, provjera i prati stanje projekata svih korisnika s područja županije.

Osim navedenog, Odjel brine za provedbu EU projekata u kojima Ustanova sudjeluje kao nositelj ili partner. Raspoređuje i koordinira rad projektnih timova za provedbu projekata. Planira i nadzire provedbu projektnih aktivnosti kako bi se osigurali predviđeni rokovi i ostvarenje rezultata unutar svakog projekta. Osigurava nadzor i pomoć članovima projektnih timova u provedbi projekata vezano za javnu nabavu, financijske i administrativne aspekte provedbe, izvještavanje te ažuriranje i arhiviranje projektne dokumentacije u skladu s predviđenim procedurama. Brine o osiguranju sredstava za predfinanciranje projekata, te prati izvršenje proračuna projekata. Vodi zbirne evidencije o svim projektima u provedbi. Brine o održavanju mrežne stranice Ustanove i drugih oblika komunikacije s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje o projektima u provedbi.