Provedba programa i projekata

 

Provodi programe i projekte javnopravnim tijelima i ustanovama u županiji,  provodi zajedničke razvojne projekte za razvoj više županija, provjera i prati stanje projekata svih korisnika s područja županije.

Osim navedenog, Odjel brine za provedbu EU projekata u kojima Ustanova sudjeluje kao nositelj ili partner. Raspoređuje i koordinira rad projektnih timova za provedbu projekata. Planira i nadzire provedbu projektnih aktivnosti kako bi se osigurali predviđeni rokovi i ostvarenje rezultata unutar svakog projekta. Osigurava nadzor i pomoć članovima projektnih timova u provedbi projekata vezano za javnu nabavu, financijske i administrativne aspekte provedbe, izvještavanje te ažuriranje i arhiviranje projektne dokumentacije u skladu s predviđenim procedurama. Brine o osiguranju sredstava za predfinanciranje projekata, te prati izvršenje proračuna projekata. Vodi zbirne evidencije o svim projektima u provedbi. Brine o održavanju mrežne stranice Ustanove i drugih oblika komunikacije s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje o projektima u provedbi.

Projekti

Zajedno do sredstava iz ESI fondova

Naziv projekta:  Zajedno do sredstava iz ESI fondova

Trajanje projekta: 01.10.2016.-31.03.2019. (30 mjeseci)

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj,  u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je osmišljen kao potpora razvojnim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava iz ESI fondova.

Kroz sustavno informiranje i podupiranje identifikacije, pripreme i provedbe projekata te animiranje, koordiniranje i savjetodavno-edukativnu podršku (potencijalnim) nositeljima projekata iz redova javno pravnih tijela dodatno će se osnažiti kapaciteti za pripremu i realizaciju projekata namijenjenih financiranju iz ESI fondova te posljedično pozitivno utjecati na uravnoteženi regionalni razvoj.

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije u svojstvu regionalnog koordinatora obavlja u skladu s Zakonom o regionalnom razvoju poslove od općeg gospodarskog interesa relevantne za ovaj Projekt.

Identificirani problemi i potrebe na lokalnoj i regionalnoj razini ukazuju na nužnost aktiviranja potencijala i još aktivnije uključivanje u sustav informiranja i podrške (potencijalnim) korisnicima ESI fondova.

Specifični ciljevi projekta:

 • Jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata
 • Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 • Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata

Projektom se doprinosi dugoročnom osiguranju primjerenih i učinkovitih ljudskih kapaciteta za sustavno podupiranje identifikacije, pripreme i provedbe projekata te informiranje, animiranje, koordiniranje i savjetodavno-edukativnu podršku nositeljima projekata iz redova javno pravnih rijela s područja Sisačko-moslavačke županije kako bi se dodatno aktivirali potencijali za pripremu i realizaciju projekata namijenjenih financiranju iz ESI fondova te posljedično pozitivno utjecalo na uravnoteženi gospodarski razvoj.

Projekt je vrijedan 1.461.479,19 kn od čega je 1.242.257,31 kn ili 85% financirano sredstvima Europske unije, a preostali dio (219.221,88 kn ili 15%) sredstvima prijavitelja.

Aktivnosti projekta:

 • Savjetodavna podrška za pripremu i provedbu projekata
 • pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata javnopravnim tijelima, odnosno tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima s područja SMŽ od strane regionalnog koordinatora tijekom 30 mjeseci provedbe projekta
 • aktivnosti identifikacije i razrade projektnih ideja, pružanje savjeta i stručne podrške za izradu projektnih prijedloga i pripadajuće dokumentacije, izradu projektnih prijedloga i pripadajuće dokumentacije te pružanje savjeta i pomoć vezano uz upravljanje projektom u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Informativno-edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike
 • provedba informativno-edukativnih aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike s područja SMŽ od strane regionalnog koordinatora. Na taj način poboljšati će se informiranost o mogućnostima i provedbi ESI fondova te pružiti potpora jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata
 • informativno-edukativne aktivnosti obuhvaćaju pripremu i održavanje radionica, okruglih stolova, sastanaka i konferencija te ostalih aktivnosti za informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja iz ESI fondova, animiranje javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj SMŽ za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave u SMŽ s naglaskom na pripremu i provedbu zajedničkih razvojnih projekata koji se mogu financirati iz ESI fondova
 • Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora
 • jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata
 • 5 radionica u trajanju od 40 sati, ukupno 200 sati na temu „Priprema i provedba projekata za ESI fondove“, „Izrada studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi“, „Postupci javne nabave u sklopu EU projekata“, „Financijsko upravljanje i kontrola projekata financiranih iz ESI fondova“, „Priprema i provedba projekata za Programe teritorijalne suradnje“
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Projektom je planirano:

 • 22 informativne radionice
 • 43 sastanka
 • 7 okruglih stolova
 • 5 seminara za djelatnike Simore

Rezultati:

 • 20 korisnika primilo savjetodavnu pomoć
 • 30 projektnih prijedloga uvršteno u Bazu projekata MRRFEU
 • 40 projektnih prijedloga ili dokumentacije pripremljeno
 • 225 sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima

ZAJEDNO DO SREDSTAVA EU FONDOVA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
„Zajedno do sredstava EU fondova“

O projektu:
Projekt Zajedno do sredstava EU fondova usmjeren je pružanju stručne pomoći u pripremi i provedi projekata od interesa za razvoj županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije.
Projektom će biti provedene i aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, izradu Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata, mjere informiranja i obrazovne aktivnosti potencijalnih korisnika EU fondova te osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora SMŽ. Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se opći kapaciteti lokalne i regionalne samouprave kako bi povećali razinu korištenja sredstava EU fondova.

Ciljevi projekta:
Cilj projekta Zajedno do sredstava EU fondova je potpora razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz povećanje
korištenja dostupnih sredstava EU fondova i jačanje općih kapaciteta.
Projektom će biti pružena i sustavna podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu na području Sisačko-moslavačke županije

Aktivnosti projekta:
1. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Sisačko-moslavačke županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Sisačko-moslavačke županije;
2. Upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordinacija upisa projekata u središnji elektronički registar projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata te osposobljavanje korisnika registra s područja Sisačko-moslavačke županije;
3. Izrada Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te izrada njihovih provedbenih dokumenata
4. Informiranje potencijalnih korisnika EU fondova s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja, javnih tribina, izrada i distribucija e-biltena dostupnim sredstvima EU fondova)
5. Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja)
6. Osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (organizacija 40 različitih edukacija u skladu s potrebama svih zaposlenika)
7. Promidžba i vidljivost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
8. Upravljanje projektom i administracija.

Vrijednost projekta:
40.090.929,78 kuna
Iznos koji sufinancira EU:
34.077.290,30 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
1. travnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba:
Kristina Božić Čerkez, voditelj projekta kristina@rk-smz.hr
Za više informacija o EU fondovima:
https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove publikacija isključiva je odgovornost Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije.

PROJEKT NATURA

Naziv: Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ

Trajanje: prosinac 2016. – rujan 2021.

Vrijednost: Ukupna vrijednost projekta 17.752.391,05
Ukupni prihvatljivi troškovi 17.047.297,27

Ciljevi: Cilj projekta je povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ

Aktivnosti: 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

 1. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji
 2. Pristupačnost i komunalni sadržaji
 3. Edukacija i interpretacija
 4. Promocija i vidljivost
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati:

Uspješna provedba projekta dovest će do razvoja selektivnih oblika turizma (eko, ruralni, gastro i eno turizam), a turizam kao jedna od grana s najdinamičnijim rastom omogućit će daljnja ulaganja u posijetiteljsku infrastrukturu. Za vrijeme i nakon provedbe projekta održat će se niz edukacija. Edukativne aktivnosti odrazit će se na povećanje obrazovnog kapaciteta osoblja i članova projektnog tima, i njihov rad na očuvanju prirodnih vrijednosti kao i na veću kvalitetu prihvata posjetitelja. Lokalnom stanovništvu edukacije će omogućiti bolje razumijevanje zaštićenih područja i mogućnosti razvoja turizma te će moći koristiti novostečena znanja u svrhu razvoja područja na kojem žive. Posjetitelji Centra bit će kroz edukativne radionice upoznati s važnošću očuvanja zaštićenih područja, s prirodnim vrijednostima, ali i kulturom i poviješću. Raznovrsnost sadržaja i individualan pristup posjetiteljima kroz rad s grupama do 50 ljudi potaknut će njihov ponovni dolazak, a prirodne vrijednosti obuhvaćene projektom bit će prepoznate na regionalnoj i državnoj razini. Iskustvo stečeno u provedbi projekata projektni tim moći će koristiti u lokalnoj zajednici za pripremu novih projekata i daljnju edukaciju svojih zaposlenika i lokalnog stanovništva u svrhu pronalaženja izvora financiranja za očuvanje prirodnih vrijednosti i gospodarskog rasta.

Partneri:
Sisačko-moslavačka županija
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije
Projekt je sufinanciran sredstvima OPKK, Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa.

Baza projekata