Odjel za opće poslove

  • Poslovi organiziranja, planiranja i vođenja poslova Ustanove, predstavljanja i zastupanja Ustanove, koordiniranja i nadziranja rada odjela Ustanove, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, sudjeluje u komunikaciji sa tijelima iz djelokruga rada Ustanove, koordinira poslove domaće i međunarodne suradnje, poslove upravljanja i razvoj ljudskih potencijala, obavlja poslove zapošljavanja u Ustanovi, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga općih akata i te ugovora iz svoj nadležnosti, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ustanove, izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, poslove zaštite na radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, voznom parku i korištenju vozila i načinu održavanja iste, izrađuje nacrt prijedloga plana nabave, provodi i upravlja procesima nabave roba, radova i usluga za potrebe Ustanove, obavlja i druge stručne i administrativne poslove, obavlja tehničke i druge pomoćne poslove, održavanja poslovnih prostora, opreme i čišćenja, poslove zaštite na radu, koordinira aktivnosti vezane za provedbu Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka kao i Zakona o pravu na pristup informacija te drugih propisa koji se odnose na rad Ustanove.