2020.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  • Obavijest o odabiru ponude

Programski paketi i informacijski sustavi, 01-2020 SI

Promidžbeni materijal, 02-2020 SI

Knjigovodstvene usluge, 04-2020 SI

Catering, 14-2020 SI

Informatička oprema, 16-2020 SI

Promidžbeni materijali, 18-2020 SI

Izrada i provedba modela psihologijskog testiranja, 19-2020 SI

Usluga ugovaranja stručnog žirija, 20-2020 SI

Opremanje CNC tokarskog stroja, 23-2020 SI

Edukacija u sklopu projekta, 27-2020 SI

Uspostava održivog modela financijskog instrumenta, 28-2020 SI