Županijsko partnersko vijeće

 

Partnersko vijeće osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona o regionalnom razvoju (u daljnjem tekstu Zakona)

Partnerska vijeća osnivaju se za područja statističkih regija, za područja županija te za urbana područja.

Osnivač prilikom osnivanja određuje naziv partnerskog vijeća.

Partnersko vijeće na osnivačkoj sjednici donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (u daljnjem tekstu Uredba)

Partnersko vijeće za područje županije osniva jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije.

Partnersko vijeće županije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom. Putem Partnerskog vijeća osigurava se ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća za područje županije obavlja regionalni koordinator za jedinicu regionalne (područne) samouprave.

Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika različitih dionika razvoja na području statističke regije, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno urbanog područja.

Član partnerskog vijeća za područje županije i partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja.

Član partnerskog vijeća ima zamjenika koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti. Zamjenik člana ima sva ovlaštenja člana partnerskog vijeća.

Zamjenik člana partnerskog vijeća imenuje se na isti način i u istom postupku kao i član partnerskog vijeća.

Odredbe Uredbe koje se odnose na članove partnerskih vijeća na odgovarajući se način primjenjuju i na njihove zamjenike.

Predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća bira partnersko vijeće iz reda svojih članova na rok od dvije godine.

Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno birani.

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

– regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora

– velikih gradova s područja županije

– manjih gradova i općina s područja županije

– visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara

– gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije

– organizacija civilnog društva s područja županije.

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora.

Članovi partnerskog vijeća za područje županije doprinose strateškom planiranju razvoja županije, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe županijske razvojne strategije.

Tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela, a predstavnike partnerskog vijeća uključuje u odbor za praćenje provedbe planskog dokumenta.

Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja.

Partnersko se vijeće u svome radu rukovodi načelima utvrđenima Zakonom. Partnersko vijeće posebno se rukovodi i sljedećim načelima:

– načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera – koje podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva, te da se u radu partnerskog vijeća onemogući pretežiti utjecaj samo jedne kategorije dionika

– načelom transparentnosti – koje se odnosi na postupak utvrđivanja ključnih dionika, razvoja jednako kao i način rada partnerskog vijeća

– načelom jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član partnerskog vijeća može iznijeti stajalište organizacije koju predstavlja, te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje

– načelo usuglašavanja – koje podrazumijeva da se do odluka partnerskog vijeća dolazi putem pregovaračkog procesa kroz postizanje sporazuma između članova.

Sjednice partnerskih vijeća saziva predsjednik partnerskog vijeća.

Predsjednik partnerskog vijeća odgovoran je:

– za pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija i dokumenata svim članovima partnerskog vijeća i jednostavan pristup istima (slanje elektroničkom poštom, objava na mrežnim stranicama i sl.)

– osiguranje dovoljnog vremena članovima partnerskog vijeća za analizu i komentiranje dokumenta u procesu izrade i provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja

– dostupnost kanala preko kojih članovi partnerskog vijeća mogu postavljati pitanja, očitovati se na predložene dokumente te putem kojih će biti obaviješteni o načinu postupanja po njihovim očitovanjima.

Sjednice partnerskog vijeća održavaju se najmanje dvaput godišnje.

Na sjednice partnerskog vijeća mogu se po potrebi pozivati i predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća.

Predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća, sudjeluju u radu partnerskog vijeća bez prava glasa.

Partnersko vijeće djeluje sukladno poslovniku o radu kojim je uređen način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Javnost rada partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom na mrežnim stranicama informacija i dokumenata koji su na temelju Zakona i Uredbe dostupne javnosti.

Tijelo koje obavlja administrativne i stručne poslove za rad partnerskog vijeća na svojim mrežnim stranicama dužno je javno objaviti informacije i dokumente o:

– načinu odabira članova partnerskog vijeća te popis članova partnerskog vijeća

– poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu partnerskog vijeća

– održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima

– doprinosu partnera u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te druge relevantne informacije

Partnerska vijeća koja su osnovana i djeluju na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i Uredbom.

Partnerska vijeća koja nisu osnovana i ne djeluju sukladno odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09), osnivaju se u početnoj fazi izrade planskog dokumenta politike regionalnoga razvoja.

Partnersko vijeće statističke regije osniva se odlukom Vlade Republike Hrvatske za jednu statističku regiju sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali dionici razvoja na razini statističke regije.

Partnersko vijeće statističke regije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini statističke regije, predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i Uredbom.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća statističke regije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

U radu partnerskog vijeća statističke regije sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Članove partnerskog vijeća statističke regije predlažu partnerska vijeća za područje županije s područja statističke regije iz reda svojih članova.

Članovi partnerskog vijeća statističke regije biraju se na rok od dvije godine dana s mogućnošću ponovnog izbora.

Partnersko vijeće za područje županije na čijem području se nalazi urbana aglomeracija, bira pet članova iz reda svojih članova u partnersko vijeće statističke regije, dok partnerska vijeća za područje ostalih županija s područja statističke regije biraju po četiri svoja člana u Partnersko vijeće statističke regije.

Predstavnike središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela središnje razine posebno bitnih za razvoj statističke regije imenuju ta tijela na temelju poziva koje im upućuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Članovi Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2017. – 2020. godine

1) Grad Sisak

gradonacelnik@sisak.hr   044 510 110

 1. za članicu gospođa Snježana Tomašević, direktorica,Sisak projekti d.o.o
 2. za zamjenicu gospođa Sandra Nikolić, Koordinator za održivi razvoj i EU fondove, Sisak projekti d.o.o

2) Grad Kutina

gradonacelnik@kutina.hr  044 692 010

 1. za članagospodin Hrvoje Krmelić -Voditelj odsjeka za gospodarstvo
 2. za zamjenika gospodin Mišel Novosel – Viši savjetnik za EU projekte

3) Grad Petrinja

gradonacelnik@petrinja.hr  petrinja@petrinja.hr   044 515 222

 1. za člana gospođa Vlasta Vugelc-Pročelnica
 2. za zamjenika gospodin Mihael Jurić-Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4) Metalurški fakultet

lazic@simet.hr  044 533 379

 1. za člana gospodin Ladislav Lazić, Dekan Metalurškog fakulteta
 2. za zamjenika gospođa Zdenka Zovko Brodarac, Prodekan za znanost i financije

5) Učiteljski fakultet Petrinja

ljubica.kovacevic@ufzg.hr 044 551 314

 1. za člana gospodin Marko Badrić, Docent
 2. za zamjenika gospodin Stjepko Rupčić, Katedra umjetničkog područja

6) Libertas Kutina

akos@libertas.hr   044 635 606

 1. za člana gospodin Alen Kos, Referent
 2. za zamjenika gospodin Ivan Dodić, Savjetniku Centru za karijere

7) HGK Županijska komora Sisak

hgksk@hgk.hr   044 522 583

 1. za člana gospodin Tihomir Babić, Predsjednik Gospodarskog vijeća Županijske gospodarske komore
 2. za zamjenika gospođa Brankica Grd, Tajnica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak

8) HOK Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

ok.sisak@hok.hr  044 524 811

 1. za člana gospodin Adolf Cvanciger
 2. za zamjenika gospodin Ivica Ružička

9) Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina

udruga-osi@hi.t-com.hr   044 625 598

 1. za člana gospođa Jozefina Kranjčec, Predsjednik
 2. za zamjenika gospođa Ivana Šiško, Dopredsjednik

10) LAG Zrinska gora – Turopolje

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr  044 812 933

 1. za člana gospodin Božidar Antolec, Predsjednik
 2. za zamjenika gospodin Siniša Bukal, Stručni voditelj ureda

11) LAG UNA

opcina-majur@sk.htnet.hr   098 262 970

 1. za člana gospođa Klementina Karanović, Predsjednik
 2. za zamjenicu gospođa Milena Trkulja

12) Udruga mladih “KOMARAC” Jasenovac

udruga.mladih.komarac@gmail.com  098 635 308

 1. za člana gospodin Goran Dragić, Predsjednik udruge
 2. za zamjenika gospođa Ivana Mačković Marenić, Podpredsjednik udruge

13) Applied Ceramics d.o.o.

milan@apceramics.com  044 537 800

 1. za člana gospodin Milan Sladojević, Direktor
 2. za zamjenika gospođa Krunoslava Kosina-Milutinović, Project manager

14) Općina Lekenik

davorka.podnar@lekenik.hr  044 527 811

 1. za člana gospodin Ivica Perović, Načelnik općine
 2. za zamjenika gospodin Ivan Mužek, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

15) Općina Sunja

opcina-sunja@sk.htnet.hr   044 833 011

 1. za člana gospodin Anto Rajić, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
 2. za zamjenika gospodin Ivica Marić, Viši savjetnik za poljoprivredu, gospodarstvo, vodoprivredu, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

16) Zavičajni klub Marinbrod

stefica_ponder@hotmail.com  044 887 091

 1. za člana gospođa Štefica Ponder, Član
 2. za zamjenika gospođa Marica Grudenić

17) Razvojna agencija SI-MO-RA

simora@simora.hr 044 544 204

 1. za člana gospodin Mario Čelan, Direktor
 2. za zamjenika gospođa Andreja Šeperac, Voditelj odjela za EU projekte

18) Drvni centar Glina

elmor.barakovic@sherif.hr amor.barakovic@sherif.hr 091 388 6583

 1. za člana gospodin Elmor Baraković, Direktor
 2. za zamjenika gospodin Amor Baraković, Odjel komercijalnih poslova tvrtke Šerif Ex-Im Zagreb d.o.o.

19) Sisačko-moslavačka županija

roman.rosavec@smz.hr 044 550 202

 1. za člana gospodin Roman Rosavec, Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije
 2. za zamjenika člana gospodin Ivan Celjak, Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije

20)  Gljivarsko društvo Kneginja Sisak

alan.djozic@sk.t-com.hr 098 460 878

 1. za člana gospodin Alan Đozić – Predsjednik udruge
 2. za zamjenika gospođa Vesna Butorac – Član

21) Udruga Novi svijet za djecu i mlade

info@novi-svijet.hr 044 536 574

 1. za člana gospođa Lidija Tomljenović Kovačić – Član skupštine udruge
 2. za zamjenika gospođa Sonja Švagel – Član skupštine udruge