Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Adresa: Rimska 28, 44 000 Sisak
OIB: 86514734622
MBS: 120003549
Broj telefona: +385 (0)44 544 206
Internetska adresa: http://www.rk-smz.hr
Adresa elektroničke pošte: simora@simora.hr

KONTAKT ZA NABAVU

Broj telefona: +385 (0)44 522 793
Adresa elektroničke pošte: nabava@simora.hr

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

SUKOB INTERESA

Obavijest o postojanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sve njegove kasnije promjene bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

OBAVIJEST ZA IZDAVATELJE ELEKTRONIČKIH RAČUNA 

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18.), od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.
Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa su obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka jednostavne nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine će zaprimati i postupati samo po elektroničkim računima izdanima sukladno navedenom Zakonu. Računi u postupcima javne nabave pristigli u papirnatom obliku će se vratiti izdavateljima (skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen elektroničkom poštom ne smatra se e-računom).
Obavještavamo sve izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave da Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. zaprima elektroničke račune putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu.

KORISNE POVEZNICE