2023.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Oprema za aktivnosti testiranja i demonstracija kinematičke pozicijske usluge u realnom vremenu, 14-2023 RE

Usluge geotehničkih istražnih radova – Centar gaming industrije, 16-2023 RE

Uredski namještaj, 03-2023 RE

Sistematski pregled, 06-2023 RE