2023.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

1. izmjena Plana nabave

2. izmjena Plana nabave

3. izmjena Plana nabave

4. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Oprema za aktivnosti testiranja, simulacije i demonstracije digitalnih blizanaca, 16-2023 SI