2023.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

1. izmjena Plana nabave

2. izmjena Plana nabave

3. izmjena Plana nabave

4. izmjena Plana nabave

5. izmjena Plana nabave

6. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Uredski namještaj, 06-2023 SI

Oprema za aktivnosti testiranja, simulacije i demonstracije digitalnih blizanaca, 16-2023 SI