Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije
Sjedište: Rimska 28, 44 000 Sisak
OIB: 82722091216
Broj telefona: +385 (0)44 544 204
Internetska adresa: http://www.rk-smz.hr
Adresa elektroničke pošte: info@rk-smz.hr

KONTAKT ZA NABAVU

Broj telefona: +385 (0)44 544 930
Adresa elektroničke pošte: nabava@rk-smz.hr

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, od 11.06.2024.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, do 11.06.2024.

SUKOB INTERESA

Obavijest o postojanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sve njegove kasnije promjene bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

KORISNE POVEZNICE