2024.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

1. izmjena Plana nabave

2. izmjena Plana nabave

3. izmjena Plana nabave

4. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 04-2024 SI