2024.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

1. izmjena Plana nabave

2. izmjena Plana nabave

3. izmjena Plana nabave

4. izmjena Plana nabave

5. izmjena Plana nabave

6. izmjena Plana nabave

7. izmjena Plana nabave

8. izmjena Plana nabave

9. izmjena Plana nabave

10. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 04-2024 SI