O NAMA

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije osnovana je 5. veljače 2018. godine Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Odluka o osnivanju objavljena je u Službenom glasniku broj 8 od 2. ožujka 2018. godine. U istom je Službenom glasniku objavljeno i Rješenje o utvrđivanju sukladnosti Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ s odredbama Zakona o ustanovama kojeg je donijela ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (KLASA: UP/I-023.01/17-03/4, URBROJ: 538-06-1-2/221-18-4 od 22. veljače 2018.).

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku, Rimska 28, registriran je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 28. veljače 2018. godine.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 8/18) Upravno vijeće javne ustanove „Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije“ na 1. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Statut. Statutom su propisane sljedeće djelatnosti:

Djelatnost Ustanove su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenju potencijalnih ulagača.

Ustanova osobito obavlja slijedeće poslove upisane u sudski registar Trgovačkog suda:

 • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač,
 • provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost,
 • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
 • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
 • provođenje županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač,
 • provođenje programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.
 • upisati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
 • obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i ministarstvo o njihovoj provedbi,
 • surađivati s ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
 • usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
 • obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva,
 • sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored djelatnosti iz stavka 1., 2. ovog članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti i drugim zainteresiranim korisnicima, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

Unutarnje ustrojstvo

Radi obavljanja posla iz nadležnosti Ustanove Upravno vijeće je na svojoj 48. sjednici 22.1.2024. godine donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije. Odlukom Upravnog vijeća od 22.1.2024. godine ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

 1. Odjel za opće poslove
 2. Odjel za pripremu programa i projekata
 3. Odjel za provedbu programa i projekata
 4. Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje
kocaeli burun estetiği izmit burun estetiği burun estetiği izmit dolgu izmit botox izmit botoks kocaeli dolgu kocaeli botox kocaeli botoks izmit mezoterapi kocaeli mezoterapi mezoterapi