Poslovna zona Jasenovac

Lokacija: Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (m²): 207.755 m2

Veličina dostupnog zemljišta (m²): 74.764 m2

Broj poduzeća: 9

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: proizvodna
 • 5 slobodnih parcela
 • Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,7
 • Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
 • Dopuštena visina gradnje: 8 m
 • Dopuštena buka: nije definirano
 • Opis terena: ravno
KAPACITET INFRASTRUKTURE:
 • Plin: da
 • Električna energija: da
 • Voda: da
 • Odvodnja/kanalizacija: da
 • Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: da
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Pristupna cesta: 0,1 km (izgrađena)
 • Autocesta: A3 – 10 km
 • Industrijski kolosijek: 0,5 km
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 100 km
 • Morska luka: Rijeka, 300 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA / VODNI DOPRINOS:

 • Javno ili privatno vlasništvo:
 • Tereti na nekretnini: nema
 • Prodaja ili najam zemljišta: prodaja
 • Cijena prodaje: 3 EUR / m2
 • Iznos komunalnog doprinosa: 1,3 EUR / m3
 • Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: da, može se odlukom Općinskog vijeća Općine Jasenovac
 • Iznos komunalne naknade: 1,33 EUR / m2
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: da, može se odlukom Općinskog vijeća Općine Jasenovac
 • Vodni doprinos za poslovne građevine: 0,88 EUR / m3
 • Vodni doprinos za proizvodne građevine: 0,10 EUR / m3
 • Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine: 0,17 EUR / m2

PROSTORNI PLANOVI:

 • PP uređenja županije: da
 • PP uređenja općine: da
 • Urbanistički pla uređenja: ne postoji obveza izrade
 • Detaljni plan uređenja: ne postoji obveza izrade