Naziv natječaja: Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini

Objavljen: 5. srpnja 2021.

Link: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-i-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome-i-elektronickome-obliku-u-2021-godini/4440

Prihvatljivi korisnici: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Prihvatljivi iznos: Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske

Prihvatljivi troškovi:

  • tisak,
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje,
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
  • honorari za autore i recenzente,
  • izdavačka prava

Sažetak natječaja: Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo). Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg visokog učilišta. Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskom jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

Rok za predaju dokumentacije: 31. kolovoza 2021. godine.

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr