Naziv natječaja:  Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Objavljen:  MRRFEU

Prihvatljivi korisnici:

Jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos financiranja:

➢ Ukupna vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do

1.000.000,00 EUR s PDV-om,

➢ Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 EUR  s PDV-om,

➢ Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih

prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju,

modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na:

1) Gospodarsku infrastrukturu:

a) Infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona

b) Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata

c) Prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja

2) Društvenu infrastrukturu:

a) Predškolske i školske građevine

b) Građevine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

c) Javna infrastruktura u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva

3) Komunalnu infrastrukturu:

a) Sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom

b) Sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da su mreže spojene na sustave u funkciji, pročistači otpadnih voda

c) Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih  subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom većinskom vlasništvu ili  suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi za koje je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija najmanje do razine Glavnog projekta te predan zahtjev za izdavanje akta kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti.

Sažetak natječaja :

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na područjima Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije s izrazitim razvojnim ograničenjima, kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja te poticanje razvoja ključnih gospodarskih sektora.

Rok za predaju dokumentacije:  Podnositelji podnose Zahtjeve od 5. veljače 2024. do najkasnije 6. svibnja 2024. godine

Kontakt odjel:  EU odjel, 044/544-930

Link: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Programi/2024/Program%20revitalizacije%20depriviranih%20podru%C4%8Dja%20Karlova%C4%8Dke%20i%20Sisa%C4%8Dko-moslava%C4%8Dke%20%C5%BEupanije_ksmz_2_2_2024.pdf