Naziv natječaja: Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Objavljen: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.
 • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Jedan Prijavitelj podnosi jednu Prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića.

Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna).

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi objekti:

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Neprihvatljive aktivnosti

 • izrada projektne dokumentacije,
 • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
 • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
 • opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
 • otkup zemljišta
 • aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2023.

Prihvatljivim se smatraju troškovi koji su:

 • neophodni za provođenje Projekta, odgovaraju uvjetima Ugovora i u skladu su s principima dobrog financijskog upravljanja u odnosu na isplativost troškova.
 • nastali tijekom provedbe projekta od strane izvoditelja radova/usluga, na temelju sklopljenih važećih ugovora s Korisnikom ili njegovim partnerom i u skladu s tehničkom dokumentacijom i troškovnikom radova.
 • dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/usluge.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izvođenja radova/usluga
 • trošak nabave i ugradnje opreme
 • trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata

Rok za predaju dokumentacije: 11.4.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115