Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Objavljen: 23.09.2022.

Link:

https://www.fzoeu.hr/docs/193/Javni%20poziv%20za%20provedbu%20mjera%20prilagodbe%20klimatskim%20promjenama%20(JP%20ZO%2010-2022).pdf

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos:

Maksimalno 3.000.000,00 kn gdje će Fond sudjelovati u udjelu od 80%

Prihvatljivi troškovi:

razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima

– izrada plana zelene i plave infrastrukture

– ulaganja u očuvanje i obnovu staništa

–  investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske

uvjetovane klimatskim promjenama:

 • formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora
 • u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim

područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih

šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama

 • izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova”) u slučaju

ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama

 • postavljanje ili uređenje ( ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje

pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog

prijevoza putnika

 • povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta,

parkova i mjesta javnih okupljanja

 • izgradnja mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima
 • izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na

točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih

aktivnosti, plažama i sl.

 • izgradnja, proširenje i unaprjeđenje postojeće biciklističke

infrastrukture i sadnja drvoreda i grmlja zbog zasjene uz biciklističke

staze

 • sadnja drvoreda i grmlja uz prometnice i biciklističke staze, osobito na

pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze

 • sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala u svrhu davanja

doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju

emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030.

 • i drugi projekti koji doprinose razvoju zelene infrastrukture.
 • Projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim

promjenama (učenje na primjerima uspješnih gradova):

 • projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena te

informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima

realiziranih mjera na lokalnoj razini

 • projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima (npr.

učenje djece sadnji drveća i sl.)

 • Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz važećih Programa ili SECAP-a
 • Prihvatljivi trošak je i trošak nadzora nad izvođenjem radova gdje je to primjenjiva.

Sažetak:

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe
klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata je dodjela
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond)
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i
usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i
planskim dokumentima

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj
stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili
objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva,
ovisno koji uvjet prije nastupi

Kontakt: 

euodjel@simora.hr