Naziv poziva: Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Objavljen: 5. srpnja 2021.

Link:  https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima/6112

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivim prijaviteljima za prioritetna područja P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. i P7. smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

– upisana je u Registar udruga i aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i to u prioritetnom području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,

– udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

– udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje uvidom u Registar udruga odnosno potvrdom nadležnog ureda) te ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

– osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,

– ima odgovarajuće organizacijske kapacitete, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu projekta,

– udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i svojim je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja,

– uredno i u redovnom roku ispunjava sve ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge (obrazac B7),

– udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave (koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),

– protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima javnog Poziva (što se dokazuje potvrdom koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),

– udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način),

– ima usvojen Financijski plan (ako je primjenjivo) i Program rada udruge za 2021. godinu.

Prihvatljivi iznos: 75.000,00 kn – 150.000,00 kn

Prihvatljiva prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i

podrška inicijativama mladih u zajednici

 1. a) Informativni centri za mlade
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
 3. c) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje

socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu)

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Sažetak natječaja:

Opći cilj: osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi:

 • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
 • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
 • smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima,
 • očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih,
 • prevencija svih oblika ovisnosti mladih,
 • poticanje organizacija civilnog

Rok za predaju dokumentacije: 20. kolovoza 2021. (12h)

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr