Naziv natječaja:
„PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“ u 2021. godini

Objavljen:
Ssisačko-moslavačka županija, 03. ožujka 2021. godine

Prihvatljivi korisnici:
– Prihvatljivi korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) sukladno važećoj definiciji utvrđenoj u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva
– registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na području Sisačko-moslavačke županije

Prihvatljivi iznos:
Minimalan iznos kredita 50.000,00 kn, maksimalan iznos nije određen.
– Sisačko – moslavačka županija od utvrđenog iznosa kamate će subvencionirati 2% kamata na kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnji i refinanciraju postojeći nepovoljni krediti koji su iskorišteni za financiranje novih investicija u proizvodnji, a 1% kamata na kredite za ostale namjene po Projektu. Jedinice lokalne samouprave uključene u Projekt dodatno će subvencionirati kamate za kredite koji se odnose na poduzetnike sa sjedištem na njihovom području.
Prihvatljivi troškovi:
Ulaganja u: dugotrajnu materijalnu imovinu, dugotrajnu nematerijalnu imovinu, refinanciranje, obrtna sredstva

Sažetak natječaja:
Ovim Projektom se subvencionira kamata na poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpora malom gospodarstvu. Kredit se može iskoristiti za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, dugotrajnu nematerijalnu imovinu, refinanciranje ili obrtna sredstva.

Rok za predaju dokumentacije:
Do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. prosinca 2021. godine

Link:
https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8481-natjecaj-za-dodjelu-poduzetnickih-kredita-u-2021-godini

Kontakt : u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 044/540-058 ili putem e-mail adrese: poduzetnistvo@smz.hr