Objavio ga: Ured za udruge Vlade RH

Natječaj je otvoren 16.12.2020.

Link:

Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/

Upute za prijavitelje: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/12/Upute-za-prijavitelje_II.-izmjene_vazeca-verzija.pdf

Prihvatljivi PRIJAVITELJI:

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

U prvoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

U drugoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti:

 • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19);
 • zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19);
 • pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13).

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj.

Partneri mogu biti:

 1. udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19);
 2. zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19);
 3. pravne osobe vjerskih zajednica – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13);
 4. udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19);
 5. sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19);
 6. ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
 7. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv.

Prihvatljivi iznos:

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100.000.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurano temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna RH.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom, niti potporom male vrijednosti.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni troškovi (izravni troškovi osoblja i ostali izravni troškovi) i neizravni troškovi.

Vrijednost nabavljene opreme (bez obzira na knjigovodstvenu oznaku) ne smije premašiti 30% ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Sažetak natječaja:

Opći cilj: osigurati razvoj civilnoga društva u RH koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj RH.

Specifični ciljevi:

 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
 2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.
 3. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Ciljana skupina: organizacije civilnoga društva.

Lokacija: Projektne aktivnosti moraju se provoditi u RH.

Trajanje: 12 do 18 mjeseci od dana a sklapanja Ugovora o dodjeli

bespovratnih sredstava.

Rok za predaju dokumentacije:

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25.1.2021. od 9:00 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 30.6.2021.

Kontakt odjel: simora@simora.hr