Naziv natječaja: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

Objavljen: Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi prijavitelji projektne prijave su JLP(R)S te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

 • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
 • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
 • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz:

 • projektnu prijavu bez propisane dokumentacije što uključuje i troškovnik/ponudu te potrebne dozvole za građenje ako je relevantno,
 • projektnu prijavu koju su podnijele pravne osobe neovlaštene za njihovu provedbu,
 • otkup zemljišta ili zgrada,
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • prikaz troškova koji nisu vezani uz realizaciju i ciljeve prijavljenog projekta sportske građevine, a čija je jedina svrha osobna korist članova/članica prijavitelja,
 • prijavu mobilne sportske građevine koja se postavlja privremeno, kratkoročno i potom uklanja,
 • prijavu izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja biciklističkih staza s pratećom infrastrukturom koje su dio prometne mreže u funkciji mobilnosti građana

Prihvatljivi iznos financiranja:

Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina, a najviše 199.084,00 EUR, izuzev projekata posebnog programskog područja do maksimalnog iznosa 26.545,00 EUR po projektnoj prijavi te je dužnost prijavitelja planirati i druge izvore financiranja koji će osigurati mogućnost provođenja projekta.

Prihvatljivim se smatraju troškovi koji su:

 • nastali tijekom provedbe projekta od strane izvođača radova/usluga, na temelju sklopljenih važećih ugovora s korisnikom i u skladu s tehničkom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom radova,
 • dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/usluge,
 • evidentirani u izvješću uz uvjet da ih se može provjeriti, identificirati te potkrijepiti izvornim dokumentima.

Rok za predaju dokumentacije: 12.4.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182