Ministarstvo turizma je objavilo javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini za koji je osigurano 5.000.000 kuna. Sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Minimalni iznos: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos: 500.000,00 kn

Prijavitelj:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska,     Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija).

Prihvatljivi su troškovi:

  1. Izrada dokumentacije (prometni elaborati i projektno tehnička dokumentacija za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza);
  2. Građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: asfaltiranje (samo za kraće sekcije), krčenje, raščišćavanje terena i sl.;
  3. Izrada/nabava/postavljanje biciklističke signalizacije i servisnih stanica za popravak bicikala duž rute;
  4. Izrada/nabava/postavljanje info ploča o ruti i županiji kao cikloturističkoj destinaciji s logotipom svih glavnih i Eurovelo ruta koje se na trasi nalaze, a na važnim lokacijama uz rutu (početak i kraj rute, turističke atrakcije, glavna raskrižja više biciklističkih puteva, granični prijelazi, prijelazi mostova i riječne skele i sl.);
  5. Izrada standarda za smještajne objekte namijenjenih smještaju cikloturista/biciklista;
  6. Izrada/nabava/postavljanje brojača biciklističkog kretanja prometa;
  7. Opremanje i uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama i stazama.

Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 13. ožujka 2020. god. Tekst natječaja možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva turizma.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte: Dijana Lipovac i Antonio Čerkez (dlipovac@rk-smz.hr; acerkez@rk-smz.hr; ) 044/544-205