Naziv natječaja:

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021)

Objavljen:

FOND ZA ZAŠTITU OKLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Objavljen 5. svibnja 2021. godine

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS).

Sredstva fonda:

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  1. Do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske.
  2. Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje.
  3. Do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

  • Vrtnih i kućnih kompostera,
  • Samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
  • Spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
  • Polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju opreme),
  • Spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpada jestivog ulja iz kućanstava,
  • Spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,
  • Ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sažetak natječaja:

Zakonodavno-regulatornim okvirom vezanim za gospodarenje otpadom u RH nastoji se uspostaviti kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom temeljen na sprječavanju nastanka otpada i uspostavi učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji se odgovarajuće oporabljuje.

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Zahtjev za sufinanciranje nabave komunalne opreme dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv (JP ZO 2/2021) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme“ – zahtjev.

Zahtjevi se zaprimaju u Urudžbenom zapisniku Fonda radnim danom do 16 sati ili poštom putem poštanskog ureda do 24 sata na dan zatvaranja Javnog poziva odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava po ovom Javnom pozivu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Rok za predaju dokumentacije:

Do 31. prosinca 2021. godine.

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=149

Kontakt:

info@rk-smz.hr