Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj “Stažiranje u gospodarstvu”.

Prihvatljivi korisnici:

Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji.

Prijavitelj mora dokazati da je:

  • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
  • veliko poduzeće, koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama.

Prihvatljivi iznos financiranja: 65.000,00-105.000,00 eura

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

  • Istraživački rad mladog istraživača na znanstveno-istraživačkom projektu s primjenom u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, koji omogućuje istraživanje za doktorski rad;
  • Sudjelovanje mladog istraživača na edukacijama za jačanje poslovnih i poduzetničkih vještina, te drugim edukacijama relevantnima za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Vrste vještina uključuju: tehničke vještine, poduzetničke vještine, zelene vještine i ostale vještine.

NAPOMENA: Za svakog podržanog mladog istraživača obavezno je sudjelovanje na najmanje jednoj edukaciji vezano za jačanje poduzetničkih vještina.

Prijavitelj:

  • prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zapošljava mladog istraživača koji provodi istraživanje u svrhu izrade doktorskog rada u punom radnom vremenu, na rok od 3 godine;
  • određuje temu istraživanja koju prihvaća istraživačka organizacija koja je partner na projektu.

Sažetak:

Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obavezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina.

U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću.

Rok za predaju dokumentacije: 31.12.2023.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://fondovieu.gov.hr/pozivi/56