Naziv natječaja:

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Objavljen:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Link:

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Korisnici Programa su dužni prilikom pripreme i provedbe projekata voditi računa o primjeni horizontalnih načela u provedbi projekata, odnosno promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi) i promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Iznos financiranja

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna (slovima: petstotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Sažetak natječaja:

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine rema indeksu razvijenosti i kojima je udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Cilj Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u nastavku teksta: Program) je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Rok za predaju dokumentacije:

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava na temelju Poziva za iskaz interesa.

Poziv za iskaz interesa s prilozima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C, Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga), Program i Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10 i otvoren je do 21. lipnja 2021.

 

Kontakt odjel:

Odjel za EU projekte

044/544-930