U novom programskom razdoblju 2021. – 2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV),s kojim upravlja DG JUST i, jednim dijelom, Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

CERV Program je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.

Opći cilj programa je zaštita i promicanje prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i u primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, osobito kroz podršku OCD-a i drugih dionika koji su aktivni na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, te poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno potiče sudjelovanje regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 milijardi EUR i raspoređuje se na 4 tematske cjeline:

  1. Vrijednosti Unije (European Values strand– promicanje temeljnih vrijednosti EU
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) – promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  3. Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) – promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije – uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  4. Daphne strand – borba protiv svih oblika nasilja

 

Više informacija o potprogramima programa CERVhttps://udruge.gov.hr/UserDocsImages/5397

 

Izvor: https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv-2021-2027/5368