Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu u ukupnom iznosu od 3.300.00,00 eura:

  • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.800.000,00 eura
  • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 eura

Središnji državni ured zadržava pravo nedodjeljivanja ukupnog iznosa predviđenih sredstava, kao i drugačijeg omjera raspodjele sredstava između I.-IV. i V.-VIII. skupine po indeksu razvijenosti.

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Ukoliko se radi o novom objektu dječjeg vrtića koji će tek započeti s radom potrebno je uz Prijavu dostaviti Akt o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama kao i Rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića koje donosi Županijski odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića (fiksni moduli za igrališta dječjih vrtića (penjalice, tobogani, ljuljačke…), anti-stres podloge za vanjske terene, ograde, fiksne nadstrešnice i slično).

Poziv je otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, počevši od 22. siječnja 2024. godine.

Dokumentacija Poziva dostupna je na: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili na tel. 044 660 115