Središnji državni ured za demografiju i mlade je 18. svibnja 2022. objavio  Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 11.000.000,00 kuna.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50 % do 90 % prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

Jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna s PDV-om. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Svaki Projekt mora imati važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. ožujka do 31. prosinca 2022.

Prihvatljivi objekti su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljive aktivnosti: opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Neprihvatljive aktivnosti:

  • izrada projektne dokumentacije,
  • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
  • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
  • opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
  • otkup zemljišta
  • aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina.

Poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave Poziva.

 

Poveznica: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2022-g/6502

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr