Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021.

U proračunu RH osiguravaju se javna sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su: djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za RH.

Od interesa za RH smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. prijavljuju se u roku od 1.9. do 1.10.2020., te tijekom 2021.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2021-godinu-rok-1-listopada-2020/19860