Naziv natječaja:

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u Javnom sektoru

Objavljen:

FOND ZA ZAŠTITU OKLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Objavljen 7. srpnja 2021. godine

Link:

https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20vozila%20javni%20sektor%202021.%20potpis.pdf

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne

ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici

te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora

(potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i

korištenja obnovljivih izvora energije.

Neprihvatljivi korisnici:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu oni koji:

 • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela

sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u

potpunosti.

Sredstva fonda:

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja

sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna.

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao

i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći,

subvencija i donacija kako slijedi:

 • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima

koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima

prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,

 • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim

korisnicima koji su navedeni kao prihvatljivi korisnici.

Sažetak natječaja:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (u daljnjem

tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno

sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva

smatraju se:

 1. električni bicikli,
 2. turistička vozila na električni pogon,
 3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon

na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija

onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila

s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila

u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 52/21).

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog

energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030.

„Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja

alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda

energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u

ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Procjenjuje se da

će se provedbom Poziva registrirati 232 nova energetski učinkovita vozila.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i

učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda

https://prijave.fzoeu.hr. Za rad u sustavu potrebno je izvršiti prijavu putem aktivnog

korisničkog računa. Upute za registraciju korisničkog računa dostupne su na mrežnoj

stranici Fonda.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome

koji uvjet prije nastupi. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će dostupna

prijaviteljima putem mrežne stranice Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se

ažurirati u stvarnom vremenu.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Kontakt odjel: info@rk-smz.hr