Naziv natječaja: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Objavljen: 1. srpnja 2021.

Link:  https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnog-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2021-2022/4432

Prihvatljivi korisnici:

Udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017. i 98/2019.), a koje udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

  • udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu, zaključno s danom objave natječaja;
  • udruga djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge;
  • udruga je uskladila statut s člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017. i 98/2019.);
  • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
  • udruga je ispunila sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu projekata;
  • protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak;
  • udruga uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
  • udruga ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta

Prihvatljivi iznos: 50.000,00 kn – 150.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi: vezani su uz provedbu projekta, primjerice udio/puni iznos u plaći ili naknadi voditelju/izvoditelju projekta, udio/puni iznos u naknadi vanjskim suradnicima (ugovor o djelu, autorski ugovor i slično), putni izdaci za potrebe obavljanja aktivnosti, troškovi nabave didaktičkog materijala, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, publikacije i tiskani materijal, okrugli stolovi, edukacije.

Sažetak natječaja: Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Rok za predaju dokumentacije: 3. kolovoza 2021. (23:59h)

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr