Naziv natječaja: Obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

Objavljen: 2.8.2021.

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=164

Prihvatljivi korisnici:

  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
  • Pravne osobe osnovane od RH koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta
  • Planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova (obavezno partnerstvo s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem)

Prihvatljivi iznos: max 900.000 kn, do 100% stopa sufinanciranja

Prihvatljivi troškovi: izrada i dorada projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture (time će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta iz EU sredstava) – npr. studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, projekt održavanja, projekt unutarnjeg uređenja, elaborat zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš i sl.

Sažetak natječaja: Natječaj kojim se su(financira) isključivo izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu/rekonstrukciju planinarskih domova i kuća. Predmetna dokumentacija će biti obavezna za prijavljivanje projekta same obnove na nekom od budućih EU natječaja. Uvjeti za prijavu podrazumijevaju nepostojanje dugovanja prema poreznoj upravi, posjedovanje uporabne dozvole te uredno vlasništvo nad česticom na kojoj se objekt nalazi. Vlasništvo se dokazuje ZK uloškom na kojemu mora biti vidljivo vlasništvo ili da je investitor nositelj prava građenja na toj čestici ili prava služnosti.. Također, prihvatljiv je i ugovor, na temelju kojeg investitor stječe (ili će steći) pravo vlasništva ili građenja.

Rok za predaju dokumentacije: Rok počinje teći danom objave (2.8.), a završava 31.12.2021. ili objavom o iskorištenosti sredstava, ukoliko se ona iskoriste prije navedenog datuma.

Kontakt odjel: Odjel za EU projekte / euodjel@simora.hr