Naziv natječaja:

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Objavljen:  30.03.2022. (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179

Prihvatljivi korisnici:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski

korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe

(obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači , samostalne

djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga)

Prihvatljivi iznos:

Za izradu glavnog projekta do 40% opravdanog troška odnosno najviše 70.000,00 kn po lokaciji

Za izgradnju sustava za korištenje OIE do 40 % opravdanog troška za naše područje (otoci brdsko planinsko područje 80 i 60 %)

Za stručni nadzor 40% odnosno 56.000,00 kn po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane

troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili

dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod Korisnika nakon objave Poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa .

Po ovom Pozivu opravdani su troškovi:

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
  • izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom rađeno tehničko rješenje,
  • provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja .

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete

Sažetak natječaja:

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije

te posljedična smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kn.

Rok za predaju dokumentacije:

Podnošenje prijava započinje 12. travnja 2022.godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome

koji uvjet prije nastupi.

Kontakt odjel:

Poduzetništvo / poduzetnistvo@simora.hr

EU odjel / euodjel@simora.hr