Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije sudjelovao je na edukaciji Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj razini koja je održana 29. listopada 2019. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. Tijekom predavanja predstavljeni su postupci i ciljevi strateškog planiranja, ključni strateški dokumenti Europske unije, prioriteti Teritorijalne agende te primjeri uspješnih EU regija u strateškom planiranju. Pojašnjen je novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te najavljeni očekivani učinci reforme strateškog planiranja razvoja. Među ostalim, predstavljen je sustav sub-nacionalnih akata na regionalnoj i lokalnoj razini i pripadajući institucionalni okvir