Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

– građevine javne i poslovne namjene,

– njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peron i dr.; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2024. godine.

Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– djeluju na području Republike Hrvatske,

– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,

– zahtjev podnose za prilagodbu postojećih objekata.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se iskazuje namjera i plan izvođenja radova prilagodbe u 2024. godini,
  2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),
  3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave,
  4. Vlasnički list,
  5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu,
  6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen,
  7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,
  8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu,
  9. Ukoliko se zahtjev podnosi za sufinanciranje prostorija koje koriste udruge za isto je potrebno dostaviti pismo potpore udruge/a koje isti koriste.

Rok: 26.3.2024.

Poveznica: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115