Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira jedinicama lokalne samouprave gradnju reciklažnih dvorišta.

Pod gradnjom reciklažnih dvorišta podrazumijeva se: projektiranje (izrada glavnog projekta), građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta.

Svrha poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u  skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Cilj poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi korisnici: isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS).

Sredstva fonda:

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  1. Do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske.
  2. Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje.
  3. Do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje RD.

Prihvatljivi troškovi:

  • Izrada glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen,
  • Izvođenje radova , nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta.

Rok za predaju dokumentacije: 31. prosinca 2021.

Sve informacije o Pozivu dostupne su na: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20ZA%20GRADNJU%20RECIKLA%C5%BDNIH%20DVORI%C5%A0TA,%20www.pdf

Kontakt: info@rk-smz.hr