Na temelju Ugovora između Europske komisije i Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (GRANT AGREEMENT Project 101083963 — JURK EDIH, DIGITAL-2021-EDIH-01) na snazi od 1. prosinca 2022. godine, 1. dodatka ugovora između Europske komisije i Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (AMENDMENT No AMD-101083963-3) na snazi od 26.10.2023. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja i Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara – podrška za digitalne centre za inovacije C1.1.2. R4-I1, KLASA 402-07/22-01/02, URBROJ 517-03-03-01-01-23-2, od 30. ožujka 2023. godine), Programa dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (u daljnjem tekstu: Program potpora), kojeg je donio Ministar gospodarstva i održivog razvoja dana 26. veljače 2024.[1], a koji je objavljen na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr/, ravnateljica javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, kao koordinatora AI & Gaming EDIH-a, objavljuje

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA AI AND GAMING EDIH-A

 1. Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju:

1. mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi),

2. mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije,

3. velika poduzeća srednje tržišne kapitalizacije

4. javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost (javni sektor, organizacije za istraživanje i širenje znanja i sl.)

 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv otvoren je od 12. ožujka 2024. do 31. ožujka 2026. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 1. Vrste usluga AI and Gaming EDIH-a

Polazeći od odredbi Uredbe 2021/694 i Programa Digitalna Europa 2021.-2027., Europski digitalni inovacijski centri (u daljnjem tekstu: EDIH-ovi) pružaju usluge usmjerene na podršku javnom i privatnom sektoru u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva te poticanja inovacija, a odnose se na sljedeće:

 1. testiranje prije ulaganja,
 2. razvoj vještina i osposobljavanje,
 3. podrška za pristup financijskim sredstvima, i
 4. umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava.

Usluge su detaljnije opisane u Katalogu usluga, koji je Prilog 3 ovog Javnog poziva.

Za korištenje usluga AI and Gaming EDIH-a iz točke 1) testiranje prije ulaganja, MSP-ovima se dodjeljuju:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014
 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014.

Za korištenje usluga AI and Gaming EDIH-a iz točke 2) razvoj vještina i osposobljavanje, 3) podrška pristupu financijskim sredstvima i 4) umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava, MSP-ovima se dodjeljuju:

 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014

Malim i velikim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za korištenje usluga iz točke 1) Testiranje prije ulaganja se dodjeljuju:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014.
 1. Procjena vrijednosti usluga

Sukladno članku 12. Programa potpora, najviši iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije tijekom trogodišnjeg razdoblja, koje započinje na dan dodjele potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe 651/2014) iznosi 220.000,00 EUR.

 1. Cjenik usluga AI and Gaming EDIH-a

Cjenik usluga AI and Gaming EDIH-a u kojem su navedeni opisi usluga, pružatelji usluge, lokacije i tržišne cijene te iznosi državne potpore sastavni je dio Kataloga usluga, koji je Prilog 3 ovog Javnog poziva.

 1. Vrijednost dodijeljene državne potpore

U odnosu na cijene usluga utvrđene Katalogom usluga, MSP-ovi i javna tijela usluge koriste besplatno, a potpora se obračunava najviše do 50%  iznosa tržišne vrijednosti cjenikom utvrđene usluge i predstavlja državnu potporu.

Samo razlika između tržišne cijene/naknade i umanjene naknade za usluge koje se pružaju MSP-ovima i malim poduzetnicima srednje tržišne kapitalizacije te velikim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije predstavlja državnu potporu.

Poduzeća srednje tržišne kapitalizacije participiraju u dijelu troškova isporučene usluge, za prihvatljive kategorije usluga namijenjenih ovom tipu korisnika.

 1. Pružatelji usluga AI and Gaming EDIH-a

Pružatelji navedenih vrsta usluga (točka 3. Javnog poziva) su sljedeći članovi AI and Gaming EDIH-a:

 • Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje (SIMORA);
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (FOI);
 • Institut za fiziku (IoP);
 • Veleučilište škola Par (PAR);
 • HASHNET D.O.O. (HashNET);
 • FLane, svetovanje in izobrazevanje doo (FL);
 • Lipička razvojna i turistička agencija Lira d.o.o. (AICL).
 1. U slučaju pružanja usluga AI and Gaming EDIH-a krajnjim korisnicima koji su poduzetnici u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, radi se o dodjeli državne potpore sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (Program je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Internacionalizacija/Dokumenti/Program%20dodjele%20dr%C5%BEavnih%20potpora%20EDIH%20velja%C4%8Da%202024..pdf

 1. Davatelj državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;
 2. Uvjeti i način dodjele i korištenja državnih potpora detaljno su uređeni Uputama za postupanje i načinu korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara, koje su u Prilogu 2 ovom Javnom pozivu;
 3. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore i ostali obrasci koje je svaki poduzetnik, koji iskaže interes za korištenje usluga člana AI and Gaming EDIH-a na temelju Javnog poziva dužan ispuniti i dostaviti prilikom prijave na poziv (Zahtjev za dodjelu državne potpore, Skupna izjava podnositelja Zahtjeva za dodjelu državne potpore) nalaze se u ovom pozivu (pod Obrasci). Objavljen je i obrazac Izjave o nepromijenjenim okolnostima koji Prijavitelj nije dužan ispuniti pri prijavi na ovaj Javni poziv, već ga je obvezan dostaviti na poziv MINGOR-a kao davatelja državne potpore;
 4. Obrazac Izjave o obavljanju negospodarske djelatnosti ispunjava samo Podnositelj zahtjeva usluga iz Javnog poziva AI and Gaming EDIH-a koji nije poduzetnik u smislu pravila o potporama te se na istoga ne odnose obveze podnošenja zahtjeva za potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i nalazi se u ovom pozivu (pod Obrasci).
 5. Krajnji korisnik usluga/podnositelj Zahtjeva, Zahtjev podnosi AI and Gaming EDIH-u u papirnatom ili elektroničkom obliku u formi računalno ispunjenog obrasca koji je ili ovjeren elektroničkim potpisom odgovorne osobe ili ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe. Prijave na ovaj Poziv dostavljaju se e-mailom na adresu edih@rk-smz.hr ili se šalju poštom ili se dostavljaju osobno na jednu od adresa:
 • Zagrebačka 44, 44000 Sisak (SI-MO-RA d.o.o.);
 • Radnička 2L, 44330 Novska (SI-MO-RA d.o.o. – Inkubator PISMO 2);
 • Pavlinska 2, 42000 Varaždin (FOI);
 • Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb (Institut za fiziku)
 • Trg Riječke rezolucije 4, 51000 Rijeka (PAR)
 • Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin, Zagreb (HashNET)
 • Marije Terezije 27, 34551 Lipik (AICL)
 • Ivana Lackovića Croate 45, 10020 Zagreb (FAST LANE)

Javni poziv AI and Gaming EDIH

PRILOZI 

Prilog 1
Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima – Program dodjele državnih potpora EDIH veljača 2024.

Prilog 2
Upute za postupanje i način korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara –

Upute za postupanje i način korištenja usluga EDIH-ova

Prilog 3
Katalog usluga AI and Gaming EDIH-a – 3. Katalog usluga

OBRASCI

Zahtjev za dodjelu državne potpore ožujak 2024

Skupna izjava podnositelja Zahtjeva

Izjava o nepromijenjenim okolnostima

Izjava o obavljanju negospodarske djelatnosti