Naziv natječaja: Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima (NPOO)

Objavljen:  MPGI

Prihvatljivi korisnici: u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade

Prihvatljivi iznos financiranja: 40.000,00 eura do 4,5 milijuna eura

Prihvatljivi troškovi:

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova za integralnu energetsku obnovu, dubinsku i sveobuhvatnu obnovu je do 80%, a za izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost je do 100%.

Sažetak natječaja

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Rok za predaju dokumentacije: 22.08.2023. do 16:00h

Kontakt odjel: EU odjel, 044 544-930

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/79