Sisačko-moslavačka županija objavila je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva po Projektu “Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji” u 2019. godini.

Potpore se odobravaju za:
1. stjecanje zaštite intelektualnog (industrijskog) vlasništva u zemlji i inozemstvu:
– troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog (industrijskog) vlasništva
2. razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija:
– nabava i ugradnja, preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme, mjerni
instrumenti, specijalni alati
– istraživanje i razvoj novog proizvoda, odnosno uvođenje inovacija u proizvodnju
3. tržišno-ekonomska obrada inovacije koja obuhvaća procjenu tržišnih izgleda
inovacije
4. sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih uz inovaciju
5. poticanje mladih inovatora
6. poduzetničko obrazovanje inovatora
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini,
najviše u iznosu od 40.000,00 kuna.

Više o Pozivu OVDJE