Na temelju članka 27. Statuta javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 023-01/20-01/02, URBROJ: 2176-148-01-20-37) ravnatelj Andreja Šeperac raspisuje JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Referent provedbe programa i projekata, 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • srednja stručna sprema društvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
  • najmanje ½ godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Prijava treba sadržavati životopis, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije iz uvjeta.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Na natječaj se po ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Regionalnom koordinatoru Sisačko-moslavačke županije da kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja provest će se razgovor (intervju).

Obavijest o načinu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na internetskoj stranici www.rk-smz.hr.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici www.rk-smz.hr, osobno ili poštom na adresu: Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačka 44, 44000 Sisak, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“.