Pogledajte koje su to najčešće pogreške u postupcima javne nabave za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u dokumentu dolje.

Ovaj dokument je namijenjen olakšavanju provedbe operativnih programa i poticanju dobre prakse. Nije pravno obvezujući, već mu je cilj dati opće preporuke u kojima se odražava najbolja praksa. Dokument je dostupan i na našoj web stranici pod rubrikom O nama/Javna nabava/Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Javna nabava – smjernice za praktičare