Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (Referentni broj: C3.1. R1-I3.1).

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima

Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima

Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. Podnošenje projektnih prijedloga dopušteno je najranije od 3. lipnja 2024. godine.

Prijavitelji:

  • jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Partnerstvo:

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa.

Sažetak:

Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. S ciljem poboljšanja općeg srednjeg obrazovanja te modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju:

  • veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je također niska u odnosu na prosjek EU-a
  • optimizaciju, racionalizaciju i prilagodbu strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 75.253.832,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.

Rok: 6.8.2024. do 23:59 h

Poveznica: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih – Objava otvorenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (gov.hr)