Grad Petrinja objavio je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje.

Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna područja ovoga natječaja su sljedeća:

– Programsko područje 1 – Udruge iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata (min iznos 150 €, max iznos 3.000 €)

– Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi (min iznos 150 €, max iznos 2.000 €)

– Programsko područje 3 – Udruge pri zdravstvenoj skrbi (min iznos 150 €, max iznos 3.000 €)

– Programsko područje 4 – Udruge u kulturi (min iznos 150 €, max iznos 12.000 €)

– Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade (min iznos 150 €, max iznos 5.000 €)

Prijavitelj/udruga mora:

  1. biti upisana u Registar udruga RH, odnosno drugi odgovarajući registar,
  2. biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
  3. svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet ovog Natječaja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
  4. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
  5. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na Natječaj,
  6. imati plaćena sva davanja prema Gradu Petrinji,
  7. da nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
  8. da je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Petrinje,
  9. da je udruga sa sjedištem u Gradu Petrinji, a iznimno prijavu mogu podnijeti i udruge koje nemaju registrirano sjedište na području Grada Petrinje, ali koje putem svojeg ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe ( podružnice, ogranka, kluba i sl.) sukladno statutu udruge, na području Grada Petrinje kontinuirano provode programe/projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni natječaj, kao i udruge koje svoje projekte/programe provode na području i za građane Grada Petrinje,
  10. svi ostali propisani uvjeti iz čl. 11. Pravilnika Grada Petrinje o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni vjesnik 57/16).

Prijavitelj može podnijeti najviše 1 (jednu) prijavu na pojedino Programsko područje u natječaju.

Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili u partnerstvu s udrugom ili ustanovom.

Rok za prijavu na natječaj je 13. veljače 2024.

Poveznica: https://petrinja.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-iz-proracuna-grada-petrinje-za-2024-godinu/

Kontakt: 044 660 115 ili obrazovanje@simora.hr