Županijska razvojna strategija 2017.-2020.

 

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. usvojena je na 8. sjednici Županijske skupštine koja je održana 13. srpnja 2018. godine u Sisku.

Županijska razvojna strategija osnovni je strateški planski dokument za održiv društveno-gospodarski razvoj županije te je izrađena u skladu s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija te Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.

Za poslove koordiniranja izrade Županijske razvojne strategije i pripadajućeg Akcijskog plana zadužen je regionalni koordinator Razvojna agencija SIMORA d.o.o.

U svrhu izrade Županijske razvojne strategije održane su 4 sjednice Partnerskog vijeća. Javno savjetovanje o sadržaju Županijske razvojne strategije bilo je otvoreno od 4. rujna do 3. listopada 2017. godine i teklo je paralelno s javnim savjetovanjem o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš ŽRS SMŽ 2017.-2020. Partnersko vijeće jednoglasno je na sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine donijelo zaključak o upućivanju prijedloga ŽRS SMŽ na usvajanje Županijskoj skupštini.

Strateški ciljevi ŽRS-a su:

Strateški cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje

Strateški cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine

Strateški cilj 3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života

 

Cjeloviti dokument Županijske razvojne strategije sadrži sljedeće dodatke:

Dodatak 1. Rezultati konzultacija s Partnerskim vijećem

Dodatak 2. Cjelovita analiza stanja

Dodatak 3. Izvještaj o prethodnom vrednovanju

Dodatak 4. Izvještaj o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš

Dodatak 4.1. Konačno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provedenom postupku

Dodatak 5. Akcijski plan i financijski okvir

Dodatak 6. Komunikacijska strategija

Županijska razvojna strategija je objavljena na poveznici:

http://www.smz.hr/site/zrs