Objavljen:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Poziv je otvoren od 16. veljače do 18. ožujka 2021. godine

Poziv s prilozima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C) i Upute za prijavitelje dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju: https://demografijaimladi.gov.hr/ pod nazivom POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića  i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prijavitelj će se smatrati neprihvatljivim u slučajevima kada Središnji državni ured ima saznanja da je:

  • zbog neispunjena ugovorne obveze prema ranije sklopljenim Ugovorima dužan vratiti sredstva dobivena od Središnjeg državnog ureda ili mu je naplaćeno jamstvo za izvršenje ugovornih obveza;
  • dostavio netočne informacije zatražene od Središnjeg državnog ureda
  • pokušao doći do povjerljivih informacija ili pokušao utjecati na Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata ili na službenike Središnjeg državnog ureda u postupku odabira

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivi iznos:

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: programi_projekti@demografijaimladi.hr

Sažetak poziva:

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do četvrtka, 18. ožujka 2021. godine.

Valjanim Prijavama smatrat će se Prijave dostavljane u pisarnicu Središnjeg državnog ureda do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Kontakt odjel:  info@rk-smz.hr; simora@simora.hr

Link:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2021-g/5917