Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je 15.2.2022. godine Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Mjerila za dodjelu financijske potpore:

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2021./2022. (1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

Financijska potpora po djetetu iznosi 500,00 kuna/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c. (NN broj 63/08 i 90/10). Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece). Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2022. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz.

Javni poziv i pripadajuća dokumentacija objavljeni su na poveznici:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-opcinama-indeksa-razvijenosti-od-i-do-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6326

Kontakt: obrazovanje@simora.hr

Foto: T. Koran