Općina Donji Kukuruzari prijavila je projekt na natječaj LAG Zrinska gora – Turopolje u sklopu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ te im je odobrena potpora u iznosu od 370.623,72 kuna. Projektom će se rekonstruirati društveni dom u naselju Borojevići te tako podići kvaliteta života ljudi u tom kraju. Vrijednost projekta je 379.000,00 kn, a iznos potpore je 370.623,72 kn.

Projekt je pripremila SI-MO-RA.